CEJEM WORKING PAPER NÚM. 1

MEDIACIÓ I PRESCRIPCIÓ

Antoni Vaquer Aloy

Catedràtic de dret civil. Universitat de Lleida

I. INTRODUCCIÓ

La Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, si bé ha significat un important pas endavant amb relació a la Llei de mediació de 2001, ha deixat sense regular un tema de prou transcendència pràctica, en part per un problema de coordinació entre la llei civil general –el Codi civil de Catalunya, dret comú d’acord amb l’art. 111-4– i la normativa sobre mediació. Aquest tema és el de la relació entre la prescripció i la mediació. L’objecte d’aquest treball és l’estudi d’aquest problema des del marc normatiu europeu (II), la presentació algunes solucions en el dret comparat (III), l’anàlisi de la situació específica del dret català (IV) i la formulació d’algunes propostes tant de lege lata com de lege ferenda (V).

Llegeix més…

cap