Acord núm. 330/2009 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2009, pel qual s’aprova el Reglament del Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació (CEJEM).

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació

El Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació (CEJEM) és un centre de recerca propi de la UdL al voltant de la temàtica del dret, de la mediació i la resolució de conflictes en diferents contextos socials, amb un abordatge inter i transdisciplinar entre les ciències jurídiques, econòmiques, socials i humanes.

Article 2. Règim jurídic

El CEJEM es regeix:

a)  Pels Estatuts de la UdL.

b)  Per la normativa de la UdL reguladora dels Centres de Recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que es puguin adoptar pels òrgans competents de la UdL que els puguin afectar.

c)  Per les disposicions d’aquest Reglament de funcionament intern i altres normes dictades pels òrgans competents del Centre de Recerca sempre que no envaeixin l’àmbit competencial d’un altre òrgan o administració.

d)   Per la normativa administrativa aplicable relativa a les convocatòries, a la redacció de les actes i al funcionament dels òrgans administratius.

Article 3. Objectius i activitats

1.   L’objectiu del CEJEM és ser una estructura que articuli i potenciï la recerca en els diferents àmbits de la conducta entre els grups que constitueixen el centre amb la finalitat de millorar la productivitat i la qualitat de la recerca, la visibilitat científica de la UdL, afavorir la transferència i desenvolupar docència relacionada amb la seva recerca per arribar a constituir un centre de referència a nivell nacional i internacional.

2.   Per a l’assoliment d’aquest objectiu, el CEJEM podrà realitzar les activitats següents:

a)   Desenvolupar projectes de recerca i de transferència de tecnologia i coneixement.

b)   Donar suport als grups de recerca i als investigadors que s’hi adscriuen en llurs activitats de recerca.

c)   Participar en l’organització i la impartició d’estudis de doctorat, postgrau i cursos d’especialització professional en l’àmbit de les seves competències d’acord amb la normativa vigent.

d)   Concretar i executar treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la normativa de la UdL.

e)   Oferir serveis d’assessorament de mediació i arbitratge.

f)    Qualsevol altra dins de l’àmbit dels seus objectius.

Article 4. Composició i recursos humans

1. Integren el CEJEM els grups de recerca i els investigadors que desenvolupen línies de recerca relacionades amb els propis del CEJEM i voluntàriament s’hi adscriuen.

2. La vinculació de nous grups de recerca o d’investigadors al Centre serà autoritzada pel responsable del grup de recerca i, a proposta del Director o Directora del CEJEM, acordada pel Consell de Direcció. La vinculació serà comunicada pel Director o Directora del CEJEM a la direcció del departament implicat.

3. La desvinculació d’un grup de recerca o d’un investigador del CEJEM serà comunicada al Consell de Direcció prèvia sol·licitud per escrit del seu responsable o de l’investigador, sens perjudici que el grup o l’investigador hagin de finalitzar els projectes o tasques compromeses amb el CEJEM.

4. La desvinculació d’un grup de recerca o d’un investigador podrà ésser acordada pel Consell de Direcció per incompliment greu dels seus compromisos. La desvinculació serà comunicada pel Director o Directora del CEJEM a la direcció del departament implicat.

5. Es poden vincular temporalment al CEJEM investigadors d’altres universitats i/o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que s’adscriuen, la durada i, si escau, els termes de la propietat intel·lectual.

6. Els investigadors que vulguin adscriure’s al CEJEM han de presentar una sol·licitud d’admissió en la qual la investigadora o l’investigador argumenta la seva motivació per adscriure la seva recerca al CEJEM. Totes les sol·licituds d’admissió han de ser aprovades en una reunió ordinària del Consell de Direcció. En el cas que en un termini de tres mesos no hagi estat convocat el Consell de Direcció per valorar la sol·licitud, es considerarà aprovada la sol·licitud.

7. Els membres del CEJEM deixaran de ser-ho automàticament quan s’extingeixi la relació contractual o funcionarial amb la UdL o la seva  universitat o amb l’entitat que financi la seva recerca.

8. En qualsevol cas el grup o subgrup de recerca i els investigadors estaran obligats a complir amb els compromisos prèviament establerts amb el centre.

9.   També forma part del CEJEM el personal d’administració i serveis que s’adscrigui al centre de recerca, en els termes que estableixi la normativa sobre centres propis de recerca de la UdL.

CAPÍTOL SEGON. ORGANITZACIÓ

Article 5. Òrgans de direcció i gestió

Els òrgans de direcció i gestió del CEJEM són el Director o Directora, el Consell de Direcció, el Comitè Científic i el Consell General. El procediment d’elecció corresponent es regirà pel que disposa aquest reglament.

Article 6. Direcció

1. El Director o Directora del CEJEM n’exerceix les funcions de direcció, gestió ordinària i el representa.

2.   El Director o Directora del CEJEM el nomena el Rector de la UdL, a proposta del Consell de Direcció. La Direcció ha de recaure en un investigador de la UdL de reconegut prestigi, amb un mínim de dos sexennis de recerca i experiència en la direcció de grups de recerca.

3.   El Director o Directora del CEJEM és elegit per un primer mandat de quatre anys, amb la possibilitat de ser reelegit com a màxim una vegada.

4.   Ultra les indicades a l’apartat 1 d’aquest article, són funcions de la Direcció:

a)   Proposar als òrgans competents la contractació de recursos humans;

b)   Coordinar amb les unitats corresponents pel que fa a la distribució i utilització dels espais propis del centre o aliens, si s’escau, gestionar les necessitats de material i equipaments per la recerca;

c)   Desenvolupar el programa d’accions aprovat pel Consell de Direcció;

d)   Signar els contractes-programa i els acords que es puguin establir entre el Centre de Recerca i la UdL;

e)   Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció;

f)    utoritzar les despeses del Centre de Recerca;

g)   Donar el vistiplau els projectes de transferència que es generin des del CEJEM;

h)   Elaborar el programa d’activitats anuals i els plans de recerca anuals i plurianuals que aprova el Consell de Direcció;

i)    Preparar, amb el suport de la gerència de la UdL, el projecte de pressupost del CEJEM;

j)    Convocar el Comitè Científic, el Consell de Direcció i el Consell General;

k)   Totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament i aquelles altres relatives al CEJEM que aquest Reglament no atribueixi al Consell de Direcció.

Article 7. Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és el màxim òrgan de govern del CEJEM.

2. El Consell de Direcció està format pel Director o Directora i vuit membres. D’aquests vuit membres, quatre són escollits pel Consell General entre els investigadors que formen part del centre de recerca. Hauran de pertànyer a grups de recerca distints i seran elegits per un mandat de quatre anys, amb la possibilitat de ser reelegits per un altre mandat. Caldrà que tinguin reconegut, almenys, un sexenni de recerca. Els altres quatre membres del Consell de Direcció són designats per les Administracions Públiques, les Institucions o les Empreses que impulsen o participen de qualsevol manera al CEJEM.

3.   Són funcions del Consell de Direcció:

a)   Aprovar el pressupost del CEJEM;

b)   Aprovar els plans de recerca anuals i plurianuals;

c)   Aprovar el programa d’activitats anuals;

d)   Proposar el Director o Directora;

e)   Aprovar la proposta de contractes-programa i convenis que es puguin signar amb institucions i empreses;

f)    Aprovar la proposta de creació de places d’investigadors pre i post-doctorals i dels comitès de selecció;

g)   Aprovar les modificacions del reglament del CEJEM;

h) Acordar l’adscripció i la desadscripció dels grups i membres de recerca;

i)    Aprovar l’assignació de recursos del CEJEM als grups de recerca i als investigadors del CEJEM;

j)    Aprovar propostes de màsters, postgraus i altres cursos de tercer cicle per part  del CEJEM;

k)   Designar els investigadors que hagin de resoldre els arbitratges i mediacions sol·licitats al CEJEM;

l)    Nomenar el responsable de publicacions del CEJEM;

m) Qualsevol altra funció atribuïda pel CEJEM.

4. El Consell de Direcció s’ha de reunir almenys dos cops l’any, i sempre que el convoqui el Director o Directora o ho demanin tres dels seus membres.

Article 8. Comissió Delegada

El Consell de Direcció nomena una Comissió Delegada, formada pel Director o Directora i quatre dels seus membres, en la qual pot delegar totes o part de les seves funcions, i que assumeix les funcions executives ordinàries.

Article 9. Comitè Científic

1. El Comitè Científic és un òrgan de caràcter consultiu, format per quatre investigadors aliens al CEJEM, dos de l’àrea del dret i dos de l’àrea de la mediació, i de renom nacional i internacional que puguin aportar la seva experiència i els seus coneixements tant en els projectes i activitats de recerca del CEJEM com en la seva organització.

2. Els membres del Comitè Científic són nomenats pel Rector a proposta del Consell de Direcció.

3.   El Comitè Científic es reuneix almenys un cop l’any.

4.   Són funcions del Comitè Científic:

a)   L’assessorament del Consell de Direcció en la fixació de les línies de recerca del CEJEM;

b)   L’assessorament del Consell de Direcció en els plans de recerca anuals i plurianuals que s’aprovin;

c)   Donar el vistiplau als programes d’activitats anuals;

d)   Informar l’elecció del Director o Directora;

e)   Qualsevol altra funció atribuïda pel Reglament del CEJEM.

5.   Els membres del Comitè Científic no són retribuïts pel CEJEM, si bé aquest ha de comprometre’s a la indemnitat dels membres del Comitè Científic per les despeses que comportin els seus desplaçaments al CEJEM per motius de reunions i activitats representatives.

Article 10. Cessament

El cessament del Director o Directora o d’algun membre del Consell de Direcció pot ser proposada per un terç dels membres del Consell. La presentació de la proposta obliga el Consell a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat es fa la votació de la proposta, que s’aprova si obté el vot favorable dels dos terços de la totalitat dels membres del Consell. A continuació s’ha d’obrir el procés per escollir un nou Director o Directora o membre del Consell de Direcció.

Article 11. Consell General

1. El Consell General és l’òrgan de participació i debat dels grups i investigadors que formen el CEJEM. En són membres tots els seus investigadors. Es reuneix almenys un cop l’any.

2.   Són funcions del Consell General:

a)   Aprovar la memòria d’activitats del CEJEM el programa d’actuacions previst que el Director o Directora hi presenta anualment.

b)   Escollir els membres dels Consell de Direcció.

c)   Remoure els membres del Consell de Direcció, sempre que hi votin a favor les tres quartes parts dels investigadors adscrits.

d)   Aprovar el Reglament del CEJEM i les seves modificacions.

e)   Qualsevol altra que li atorgui aquest Reglament.

Article 12. Secretaria

Tots els òrgans col·legiats del CEJEM designaran d’entre els seus membres la persona que actuarà com a secretari o secretària, amb les següents funcions:

a)   Dur a terme la convocatòria de les reunions del respectiu òrgan;

b)   Redactar i autoritzar les actes de els reunions;

c)   Expedir certificats dels acords adoptats;

d)   Qualsevol altra funció inherent al càrrec de Secretari o Secretària.

CAPÍTOL TERCER. DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL CEJEM

Article 13. Drets dels membres del CEJEM

Tots els membres del CEJEM tenen el dret d’accedir al suport institucional, administratiu, logístic, i financer del centre, d’acord amb les previsions d’aquest reglament i els recursos disponibles, i a participar en el Consell General.

Article 14. Deures dels membres del CEJEM

1.   La condició de membre del CEJEM inclou l’obligació de contribuir al funcionament del centre, bé mitjançant la concurrència a convocatòries de recerca competitives o no competitives, bé mitjançant la seva participació en activitats de docència, de recerca o de serveis promogudes directament pel CEJEM.

2.   Els membres del CEJEM assumeixen el compromís de complir amb la producció científica mínima que acordi el Consell de Direcció per a cada anualitat, tenint en compte les especificitats dels investigadors adscrits i, en particular, el personal acadèmic en formació. En les publicacions s’ha de fer constar l’adscripció de l’investigador al CEJEM.

3.   En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat del Centre caldrà identificar la pertinença al CEJEM.

CAPÍTOL TERCER. RÈGIM FINANCER DEL CEJEM

Article 15. Finançament del centre

Per a la consecució de les seves finalitats, el CEJEM disposa dels recursos següents:

a)   Els que pugui assignar la UdL per mitjà del contracte-programa que s’ha de signar amb caràcter anual, bianual o trianual.

b)   Les aportacions de tota mena, procedents d’entitats públiques o privades, d’empreses i particulars.

c)   Els rendiments de les activitats que organitzi o dels serveis que presti el CEJEM, d’acord amb les normatives vigents de la UdL.

d)   Subvencions, llegats, donacions i altres ingressos obtinguts per qualsevol altre títol admès en dret.

e)   Qualsevol que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.

Article 16. Pressupost i memòria anual

1.   El CEJEM ha d’elaborar un pressupost anual i ha de desenvolupar la seva activitat d’acord amb aquest.

2.   El CEJEM ha d’elaborar una memòria econòmica anual.

CAPÍTOL QUART. LA REFORMA DEL REGLAMENT I L’EXTINCIÓ DEL CEJEM

Article 17. La modificació del Reglament

Aquest reglament pot ser modificat a proposta d’un terç dels membres del Consell General del CEJEM o a petició del Director o Directora. La modificació haurà de ser aprovada, per majoria absoluta, en una reunió del Consell General que tingui com a únic punt del dia la modificació del Reglament, i haurà de ser ratificada pel Consell de Govern de la UdL.

Article 18. Dissolució del centre

1.   El CEJEM es dissoldrà:

a)   Per acord de la majoria absoluta dels membres de ple dret del Consell General;

b)   Per la transformació del CEJEM, o la seva integració, en una altra entitat;

c)   Per les causes generals previstes en la legislació vigent.

2.   El Consell de Govern de la UdL acordarà la destinació del patrimoni adscrit al CEJEM en el moment de la seva dissolució.

Disposició addicional primera

En el moment de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els membres que, inicialment, constitueixen el CEJEM són els que figuren a l’annex.

Disposició transitòria

El nomenament del Director o Directora del CEJEM s’haurà de realitzar en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor del present Reglament.

Disposició final

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la UdL.