L’estudi i la recerca sobre les tècniques alternatives de resolució de conflictes és una necessitat social que cada cop té més suport de les administracions. Figures com ara la mediació, l’arbitratge o la negociació assoleixen cada dia una major presència en àmbits tan distints com ara les empreses, els centres d’ensenyança o les famílies. La mediació, en particular, té ja un abast europeu, amb la Directiva 2008/52/CE, per la qual cosa es fa indispensable l’anàlisi del dret de la Unió Europea i de la seua transposició al dret intern dels estats membres.

La missió del CEJEM és l’estudi transversal dels diversos mètodes de resolució de conflictes (els tradicionals i els alternatius), la mediació en els seus distints àmbits (laboral, cultural, escolar, familiar, penal, mercantil, civil, empresarial i internacional), l’arbitratge i la negociació, i el seu marc jurídic i econòmic en el context europeu.

El CEJEM es configura com a un espai de recerca al voltant de la temàtica de la mediació i la resolució de conflictes en diferents contextos socials, amb un abordatge intern i transdisciplinar entre les ciències jurídiques, econòmiques i les ciències socials humanes. El centre es configura també com un espai de formació, informació i difusió. Un objectiu prioritari del centre és formar investigadors i convertir-se en un punt de referència amb relació a les temàtiques en qüestió, incrementant el nombre de tesis i de projecte de recerca competitius.