La editorial Aranzadi-Thomson Reuters acaba de publicar a Cuadernos Civitas “La protección de los derechos sociales en el ámbito de las Naciones Unidas” de la nostra companya i membre del CEJEM, Laura Salamero.

En l’entramat internacional de protecció dels drets humans, l’aprovació el 2008 per Nacions Unides del Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals ha suposat una fita en el llarg camí que es recorre cap a l’equiparació de les diferents categories de drets humans. I és que finalment, mitjançant aquest Protocol, es reconeix formalment als drets econòmics, socials i culturals un estatus de protecció parell al de que venien gaudint des de fa temps els drets civils i polítics.

Contribueix a l’al·ludida equiparació la previsió d’un mecanisme de comunicacions individuals mitjançant el qual s’habilita la possibilitat que la ciutadania denunciï davant el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals la violació d’algun dels drets continguts en el Pacte, perquè es posi fi i posi remei aquesta situació de conculcació. S’articula, doncs, un sistema quasi judicial de protecció i tutela dels drets econòmics, socials i culturals.

L’objecte de l’obra que el lector té a les mans és l’anàlisi de l’esmentat Protocol, reparant en especial en aquest sistema de comunicacions individuals, així com a la resta de mecanismes de tutela que s’hi preveuen. Per a això, es parteix de l’estudi dels sistemes de tutela previstos originàriament en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, incorporant així la perspectiva diacrònica. Així mateix, al llarg del treball es fa constant referència a altres instruments internacionals de protecció de drets humans i de drets econòmics, socials i culturals, de manera que s’aporta un apunt comparatiu, per a la millor comprensió de l’abast del Protocol.