“Ciudadanos y prestaciones sociales” és el títol del llibre que recentment ha publicat la Editorial Iustel, coordinat pel Dr. Ezquerra. Aquesta obra col·lectiva ha comptat també amb la participació activa del Dr. Pemán, del Dr. Cierco i de la Sra. Salamero, tots ells membres del CEJEM.

La creixent sensibilitat i major preocupació pels col·lectius humans més desfavorits ha determinat que el sector dels serveis socials hagi protagonitzat un important desenvolupament legislatiu en els últims anys. Les línies d’actuació normativa en la matèria han estat fonamentalment dos. D’una banda, l’actualització i adequació a la realitat socioeconòmica del moment de les lleis generals de serveis socials, la qual cosa s’ha reflectit en l’aprovació, en l’últim lustre, de nombroses lleis autonòmiques en la matèria. I d’altra banda, la regulació del règim de l’acció social dirigida als indicats col.lectius humans concrets (gent gran, menors en situació de risc o desemparament, discapacitats i persones en situació de dependència, drogodependents, malalts mentals, etc.).

Els autors d’aquesta monografia, tots ells professors de Dret administratiu a la nostra Universitat, aborden de manera completa i rigorosa les diferents problemàtiques que a la llum dels actuals plantejaments normatius del sector i de la realitat quotidiana dels centres i establiments de serveis socials s’originen en la pràctica, aportant un profund estudi del marc jurídic existent, a més de propostes de solució a les qüestions controvertides, i de millora normativa en els extrems més deficientment regulats.